메뉴 건너뛰기

고전음악  l  Classical Music | 옛 가락

고전음악
시빌(Sibyl)의 노래 (카탈로니아 어 : El Cant de la Sibil·la [əɫ kand də ɫə siβiɫːə])는 예배 드라마이자 그레고리오 성가이며, 가사는 일부 교회에서 예배에서 묵시록을 묘사하는 예언을 구성합니다 (발레 아레스 제도, 스페인) 및 알게로 (사르데냐, 이탈리아)와 일부 카탈로니아 어 교회는 중세 이후로 거의 끊임없이 크리스마스 이브에 카탈로니아어로 발표되었습니다.  그것은 2010 년 11 월 16 일 유네스코에 의해 인류 구전 및 무형 유산의 걸작으로 선언되었습니다.
하단에 원어문, 영문 한글 번역 가사 있습니다.버전 

텍스트와 음악이 다른 여러 버전이 존재합니다. 10-11 세기의 라틴 시빌 (Latin Sibyl)은 세인트 오거 스틴 (St. Augustine)이 신 도시 (The City of God, XVIII, 23) 13 세기의 프로방스 시빌 (Provençal Sibyl)은 시적인 영향을 반영합니다. 카탈로니아의 시빌. 최신 가장 아름다운 버전. 발레 아레스 제도의 인기 전통이 녹아 있습니다. 이 버전의 소재는 3 ~ 4 개의 목소리로 구성되기도 합니다.

시빌의노래.JPG

원조 

시빌 (Sibyl)의 노래의 저자는 알려져 있지 않습니다. 이 예언은 가이사랴 (Caesarea)의 유세비우스 (Eusebius) 주교에 의해 그리스어로 처음으로 끝말시(acrostic)로 기록되었으며 나중에는 신의 도시 세인트 오거스틴(Saint Augustine)에서 라틴어로 번역되었습니다. 그것은 카톨릭교, 이태리, 카스티야, 프랑스의 설교 콘트라유다(Contra judeos)에서 10 세기에 다시 나타 났으며 나중에 두 번째 야행성의 여섯 번째 수업의 독서에 삽입되었고 전례의 필수적인 부분으로 수행되었습니다 .  이 노래는 원래 라틴어로 Judicii Signum이라는 이름으로 불렸지 만 13세기 부터 카탈로니아 어 버전이 발견됩니다. 이러한 초기 카탈로니아 어 버전의 주디시엄(Judici Signum)은 라틴어에서 직접 번역되지 않았습니다. 대신, 그들은 프로방스 (Provençal)에서의 이전 적응에서 왔는데, 이것은 이 노래가 과거에 있었음에 틀림없는 엄청난 인기를 증명합니다. 

이 공통 뿌리에서 유래 된 카탈로니아 어 텍스트 중에는 1908 년에 재발견 된 마요르칸(Majorcan)교구 문서 보관소에 보관 된 14 세기 필사본이 있습니다. 구전 전송 및 서면본의 부족으로 인해 여러 가지 오래된 텍스트가 토착어화 되면서 시간이 지남에 따라 많은 수정되어 다양한 버전으로 이어졌습니다.  시빌의 노래는 그 공연이 금지되었다고 선언 된 트 렌트 공의회 (1545 년에서 1563 년까지 25 회에 걸쳐 열렸 음) 이후 유럽 전역에 거의 완전히 포기되었다. 그럼에도 불구하고 그것은 마요르카에서 1575 년에 되살아났습니다.

음악

Original Music 

원래 시발의 노래는 그레고리오의 멜로디로 불려졌으며 이전에 언급 한 코덱스에서 볼 수 있듯이 Majorca에서 연주 된 음악 반주는 일부 변형을 제외하고는, 같은 것이 이베리아 반도의 한 곳에 기록되었습니다.  오늘날 시빌 (Sibyl)의 노래가 이 그레고리오 멜로디로 불려 졌는지 확인할 수는 없지만, 16 세기 또는 17 세기까지는 그럴 가능성이 높습니다. 노래의 구술은 텍스트와 마찬가지로 다양한 변형 및 모델의 탄생을 가져왔습니다. 19 세기의 초기 음악 학자와 민속 학자들 사이에서 만들어진 이 성가의 관심은 노래의 다른 알려진 버전의 사본으로 이어졌습니다.  요즘에는 여전히 이 버전을 모델로 사용합니다. 르네상스 시대 의 그레고리오 멜로디는 다양한 작곡가들에 의한 대위법적인 음악으로 설정되었으며 그 기간 동안 일반적인 관습이었습니다. 

이 작품들 중 두 작품은 4 가지 목소리로 둘 다 15 세기 후반의 스페인 원고 인 칸시오 오로 데 라 콜비 비나 (Cancionero de la Colombina)에서 찾을 수 있습니다.  그들 안에있는 글은 스페인표준어(Castilian)로 요약 된 노래의 버전입니다.

The Song of the Sibyl.jpg

오늘날의 공연  

노래는 원래 장로교에 의해 부름 받습니다. 비록 노래가 시빌 (Sibyl) 여인 (예언자)에 의해 불려지지만, 이 노래는 수세기 동안 여성들은 교회에서 노래 할 수 없었습니다. 오늘날 노래가 해석되는 대부분의 사원에서는 소년이나 소녀가 노래를 부르는 경우도 있지만 소년이 노래를 부릅니다.  공연에서 가수는 왁스 양초를 들고있는 두 명 이상의 소년이 호위로 제단까지 걸어갑니다. 그곳에 도착한 가수는 십자 맹새함을 보고 돌아서 노래를 시작합니다. 노래는 아카펠라와 솔로 음 성서로 불립니다.  어떤 교회에서는 오르간 음악이나 현대 합창단이 한 구절과 다음 구절 사이에 도입됩니다. 노래를 연주하는 데 사용 된 의상은 공연되는 모든 교회 (적어도 Majorca 주변)에서 유사합니다. 그것은 때로는 목과 헴 주위에 수 놓은 흰색 또는 컬러의 튜닉과 보통 케이프 (때로는 두 번째 튜닉으로 대체 됨)로 구성됩니다.  머리는 같은 색의 모자로 덮여 있습니다. 가수는 손에 칼을 들고 노래하는 내내 바로 세웁니다. 노래가 끝나면 가수는 검을 들고 공중에 십자가를 그으고 다시 십자 맹해함으로 돌아가 보통은 활처럼 펴고 그 후에는 같은 소년들이 제단에서 호위합니다. 오늘날 연예인은 소년이나 소녀 중 하나이며, 카탈로니아 어를 사용하는 세계에서 점점 더 많은 장소가 전통을 다시 차지하고 있기 때문에 2010 년에는 마요르카에있는 대부분의 지방 자치 단체와 L ' Alguer (Sardinia)뿐만 아니라 Catalonia와 Valencian 국가의 다음 시정촌 : 바르셀로나 (3 개의 다른 교회에서), Gandia, Lleida, Ontinyent, Sueca, Vic 및 기타가사

노래는 소개로 시작합니다. 멜로디는 나머지 노래와 다릅니다. 일부 공연에서는 노래가 소개 멜로디로 끝납니다. 여기에 언급 된 가사는 노래의 Majorcan 버전과 일치합니다. Alguer 버전의 노래는 Wikisource의 Cant de la Sibil·la (L' Alguer)를 참조하십시오. 

본문은 표준이 아니지만 후기 중세 카탈로니아 어입니다. 어떤 구절은 14 세기 마요르카 작가 Anselm Turmeda가 카탈로니아 어로 번역 한 Judicii Signum (The Final Judgement of Book) 관련되어 집니다.Original Catalan / English Translation

Al jorn del judici parrà qui avrà fet servici.
/ On the day of judgment, he will be spared who has done service.

Jesucrist, Rei universal, home i ver Déu eternal, del cel vindrà per a jutjar i a cada u lo just darà.
/ Jesus Christ, King of the Universe, man and true eternal God, from Heaven will come to judge and to everyone will give what is fair.

Gran foc del cel davallarà; mars, fonts i rius, tot cremarà. Daran los peixos horribles crits perdent los seus naturals delits. 
/ Great fire from the heaven will come down; seas, fountains and rivers, all will burn. Fish will scream loudly and in horror losing their natural delights.

Ans del Judici l'Anticrist vindrà i a tot lo món turment darà, i se farà com Déu servir,i qui no el crega farà morir.
/ Before the Judgement the Antichrist will come and will give suffering to everyone, and will make himself be served like God, and who does not obey he will make die.

Lo seu regnat serà molt breu; en aquell temps sots poder seu moriran màrtirs tots a un lloc aquells dos sants, Elíes i Enoc. 
/ His reign will be very short; in these times under his power will die martyrs, all at once those two saints, Elijah and Enoch.

Lo sol perdrà sa claredat mostrant-se fosc i entelat, la lluna no darà claror i tot lo món serà tristor. / The sun will lose its light showing itself dark and veiled, the moon will give no light and the whole world will be sorrow.

Als mals dirà molt agrament: —Anau, maleits, en el turment! Anau-vos-ne en el foc etern amb vòstron príncep de l'infern! 
/ To the evil ones he will say very sourly: —Go, damned, into the torment! Go into the eternal fire with your prince of Hell!

Als bons dirà: —Fills meus, veniu! Benaventurats posseïu el regne que us he aparellat des que lo món va esser creat! 
/ To the good he will say: —My children, come! Lucky ones, you possess the kingdom I have kept for you ever since the world was created!

Oh humil Verge! Vós qui heu parit Jesús Infant aquesta nit, a vòstron Fill vullau pregar que de l'infern vulla'ns lliurar! 
/ Oh humble Virgin! May you who have given birth to Child Jesus on this night, pray to your son so he will want to keep us from Hell!

한글 번역 가사

심판 날에 그는 봉사를 한 사람을 살릴 것입니다.
하늘에서 예수 그리스도, 우주, 남자와 진정한 영원한 하나님의 왕, 심판 올 것이며, 모든 사람에게 공정한 것을 줄 것이다.
하늘로부터의 큰 불이 내려올 것입니다. 바다, 분수대와 강이 모두 불타 올 것입니다. 물고기는 큰 소리로 비명을 지르고 공포에 떨며 자연의 즐거움을 잃을 것입니다.
심판 전에 적 그리스도가 올 것이고 모든 사람에게 고통을 줄 것입니다.
자신이 하나님처럼 섬길 것이며, 순종하지 않는 사람은 죽을 것입니다.
그의 통치는 매우 짧을 것이다. 이 시대에 그의 권력 아래 순교자들이 한꺼번에 죽을 것입니다
그 두 성도들, 엘리야와 에녹.
태양은 빛을 잃어 어두워지고 가려져 보이고, 달은 빛을 내지 않을 것이며 온 세상은 슬픔을 겪을 것입니다.
악한 자에게 그는 매우 사납게 말할 것입니다. - 저주하여 저주하십시오! 지옥의 황태자와 함께 영원한 불에 들어가십시오!
선한 사람에게 그는 말할 것이다 : - 내 아이들,와! 행운아, 당신은 내가 세상을 창조 한 이래로 내가 지켜온 왕국을 소유하고 있습니다!
오! 겸손한 버진! 이 밤에 자녀 예수를 낳은 당신, 당신의 아들에게기도하여 지옥에서 우리를 지키기를 바랍니다!
 • 중세의 음악 Medieval music
  • 중세음악
  • 149 Readed
 • 조스캥 데 프레 Josquin des Prez 플랑드르 악파의 작곡가
  • 르네상스
  • 253 Readed
 • Renaissance Music - 르네상스 음악
  • 르네상스
  • 144 Readed
 • Mozart - Requiem in D minor : 모차르트 레퀴엠
  • 고전파음악
  • 72 Readed
 • 볼프강 아마데우스 모차르트 : Wolfgang Amadeus Mozart
  • 고전파음악
  • 92 Readed
 • Johann Sebastian Bach 세바스찬 바흐 의 죽음
  • 바로크
  • 293 Readed
 • 요한 세바스챤 바흐 Leipzig 시절 : Wie schön leuchtet der Morgenstern, BWV 1
  • 바로크
  • 280 Readed
 • Johann Sebastian Bach - 두 번째 결혼과 안나 막달레나를 위한 음악수첩
  • 바로크
  • 182 Readed
 • 요한세바스찬 바흐 바이마르 시대와 Cantate BWV 182
  • 바로크
  • 148 Readed
 • Johann Sebastian Bach의 결혼과 Gott ist mein
  • 바로크
  • 408 Readed
 • 어린시절 요한 세바스찬 바흐와 그의 타블 라추어 Johann Sebastian Bach tablatures
  • 바로크
  • 310 Readed
 • Johann Sebastian Bach - 요한세바스찬 바흐 의 Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052
  • 바로크
  • 163 Readed
 • 비발디 음악 스타일과 영향 그리고 사후 명성
  • 바로크
  • 223 Readed
 • Antonio Lucio Vivaldi - The Four Seasons : 안토니오 비발디 와 그의 삶 그리고 사계
  • 바로크
  • 356 Readed
 • Pyotr Ilyich Tchaikovsky Melody : 차이코프스키 멜로디 특징
  • 낭만주의
  • 342 Readed
 • Pyotr Ilyich Tchaikovsky : 페테르 일리치 차이코프스키 - 백조의 호수 Swan Lake
  • 낭만주의
  • 206 Readed
 • 프란츠 폰 주페 - Franz von Suppée : 경기병 서곡 Light Cavalry Overture (Suppé)
  • 낭만주의
  • 325 Readed
 • The Song of the Sibyl : 시빌의 노래 가사 포함 - Canto de la Sibila
  • 중세음악
  • 266 Readed
 • History of music - 음악의 역사
  • ETC
  • 245 Readed

서울특별시 강서구 양천로 551-24 강서한화비즈메트로

© k2s0o1d4e0s2i1g5n. All Rights Reserved